form of verbs
Form of Verbs
Present Form Meaning Past Form Past Participle
awake vågen awoke awoken
bear bjørn bore born
bear bjørn bore borne
abide overholde abode abode
arise opstå arose arisen
be være was been
draw tegne drew drawn
do gøre did done
fight kæmpe fought fought
eat spise ate eaten
drive køre drove driven
drink drikke drank drunk
dig grave dug dug
beat slå beat beaten
become blive became become
bid bud bid bid
begin begynde began begun
bind binde bound bound
find Find found found
fly flyve flew flown
forget glemme forgot forgotten
forgive tilgive forgave forgiven
bite bid bit bit, bitten
blow blæse blew blown
come komme came come
choose vælge chose chosen
break pause broke broken
behold beskue beheld beheld
sit sidde sat sat
sink håndvask sank sunk
sing synge sang sung
shine skinne shone shone
shake ryste shook shook
see se saw seen
get got got,gotten
go went gone
give give gave given
grow dyrke grew grown
run løb ran run
ring ring rang rung
hide skjule hid hid,hidden
hang hænge hung hung
hold holde held held
know ved godt knew known
lie ligge lay lain
mistake fejl mistook mistaken
ride ride rode ridden
slay dræbe slew slain
speak tale spoke spoken
spin spin- spun spun
stand stå stood stood
write skrive wrote written
win vinde won won
wear have på wore worn
wake vågne woke woke
steal stjæle stole stolen
stick Pind stuck stuck
swear sværge swore swore
swim svømme swam swum
take tage took taken
tear rive tore torn
sting stik stung stung
throw kaste threw thrown
chide chide chid chid
cleave kløve clove,cleft cloven,cleft
cling klamre sig clung clung
spring forår sprang sprung
smite slå smote smitten
slide glide slid slid
tread slidbane trod trodden
swing svinge swang swung
strive stræbe strove striven
string snor strung strung
shrink krympe shrank shrunk
lead at føre led led
grind male ground ground
freeze fryse froze frozen
forsake Svigte forsook forsaken
fling slynge flung flung
wring vride wrung wrung
wind vind wound wound
weave væve wove woven
bet vædde bet bet
cast støbt cast cast
cost koste cost cost
cut skære cut cut
hit hit hit hit
hurt gøre ondt hurt hurt
let lade let let
put sætte put put
rid RID rid rid
set sæt set set
shed skur shed shed
split dele split split
shut lukke shut shut
thrust fremstød thrust thrust
spread sprede spread spread
burst burst burst burst
abuse misbrug abused abused
abolish afskaffe abolished abolished
avail nytte availed availed
attract at tiltrække attract attract
appoint udpege appointed appointed
apply ansøge applied applied
approve godkende approved approved
accept acceptere accepted accepted
accompany ledsage accompanied accompanied
acquire erhverve acquire acquired
annoy irritere annoyed annoyed
alter ændre altered altered
aim sigte aimed aimed
add tilføje added added
adapt tilpasse adapted adapted
attack angreb attacked attacked
assure forsikre assured assured
ask Spørg asked asked
ascend bestige ascended ascended
agree enig agreed agreed
advise rådgive advised advised
adopt vedtage adopted adopted
bend bøje bent bent
believe tro på believed believed
behave opføre sig behaved behaved
beg tigge begged begged
bleed bløde bled bled
bring tage med brought brought
charge oplade charged charged
cheat snyde cheated cheated
compare sammenligne compared compared
build bygge built built
burn brænde burnt burnt
buy købe bought bought
call opkald called called
cry skrig cried cried
deliver aflevere delivered delivered
debar Debar debarred debarred
deal del dealt dealt
dare tør dared dared
catch fangst caught caught
cook laver mad cooked cooked
creep krybe crept crept
change lave om changed changed
complain brokke sig complained complained
compose komponere composed composed
convict straffefange convicted convicted
cure helbrede cured cured
decide beslutte decided decided
dedicate vie dedicated dedicated
hear høre heard heard
hate had hated hated
have har had had
hang hænge hanged hanged
demand efterspørgsel demanded demanded
deny nægte denied denied
depend afhænge af depended depended
destroy ødelægge destroyed destroyed
gather samle gathered gathered
gaze stirre gazed gazed
flee fled fled
feel føle felt felt
feed foder fed fed
determine bestemme determined determined
deviate afvige deviated deviated
die died died
dream drøm dreamt dreamt
divide dele divided divided
inform informere informed informed
inspire inspirere inspired inspired
introduce indføre introduced introduced
embellish pynte embellished embellished
enter gå ind entered entered
expressed expressed expressed
maintain opretholde maintained maintained
marry gifte married married
make lave made made
insist insistere insisted insisted
invade invadere invaded invaded
invite invitere invited invited
involve involvere involved involved
lose tabe lost lost
look se looked looked
like synes godt om liked liked
light lys lighted lighted
lie ligge lied lied
joke joke joked joked
keep holde kept kept
kill dræbe killed killed
kneel knæle knelt knelt
laugh grine laughed laughed
lend låne lent lent
leave forlade left left
learn lære learnt learnt
lead at føre led led
lay lægge laid laid
owe skylde owed owed
order bestille ordered ordered
omit udelade omitted omitted
occur forekomme occurred occurred
observe observere observed observed
open åben opened opened
occupy besætte occupied occupied
pray bede prayed prayed
punish straffe punished punished
play Spille played played
pay betale paid paid
preside præsidere presided presided
prevent forhindre prevented prevented
negotiate forhandle negotiated negotiated
mow slå mowed mowed
move bevæge sig moved moved
mix blande mixed mixed
mend reparere mended mended
meet møde met met
mean betyde meant meant
manage styre managed managed
prepare forberede prepared prepared
preserve bevare preserve preserved
pretend lade som om pretended pretended
proceed Fortsæt proceeded proceeded
prohibit forbyde prohibited prohited
reject afvise rejected rejected
rehabilitate rehabilitere rehabilitated rehabilitated
refuse nægte refused refused
refund tilbagebetale refunded refunded
recover gendanne recovered recovered
propose foreslå proposed proposed
prosecute rejse tiltale prosecuted prosecuted
prove bevise proved proved
persist fortsætter persisted persisted
realize realisere realized realized
raise hæve raised raised
receive modtage received received
reach reached reached
read Læs read read
quarrel skændes quarrelled quarrelled
say sige said said
sew sy sewed sewed
seek søge sought sought
remind minde om reminded reminded
remit eftergive remitted remitted
return Vend tilbage returned returned
respond svare responded responded
rob røve robbed robbed
repair reparation repaired repaired
reply svar replied replied
rescue redde rescued rescued
swell svulme swelled swelled
sell sælge sold sold
sweep feje swept swept
send sende sent sent
shoot skyde shot shot
spoil forkæle spoiled spoiled
sleep søvn slept slept
show at vise showed showed
sow so sowed sowed
stay Bliv stayed stayed
spend bruge spent spent
work arbejde worked worked
wish ønske wished wished
wait vente waited waited
warn advare warned warned
smile smil smiled smiled
smell lugt smelt smelt
teach underviser taught taught
want vil have wanted wanted
walk walked walked
visit besøg visited visited
vanish forsvinde vanished vanished
tell fortælle told told
think tænke thought thought
travel rejse travelled travelled
tremble skælve trembled trembled
utter fremsige uttered uttered
unite forene united united
twinkle twinkle twinkled twinkled
treat behandle treated treated
bend bøje bent bent
breed race bred bred
clothe klæde clothed clothed
gird binde girded,girt girded,girt
hew HEW hewed hewed
lean læne leant leant
load belastning loaded loaded
melt smelte melted melted
rend rend rent rent
spell stave spelled,spelt spelled,spelt
knock banke knocked knocked
repeat gentage repeated repeated
pick plukke picked picked
join tilslutte joined joined
clean ren cleaned cleaned
match match matched matched
offer tilbud offered offered
plunge springet plunged plunged
watch holde øje watched watched
slip glide slipped slipped
chatter snak chattered chattered
shock chok shocked shocked
shook shooked shooked
affect påvirke affected affected
last sidst lasted lasted
plan plan planned planned
expose udsætte exposed exposed
tip tip tipped tipped
need brug for needed needed
suit dragt suited suited
fold folde folded folded
decorate dekorere decorated decorated
disappear forsvinde disappeared disappeared
plough pløje ploughed ploughed
ban forbyde banned banned
protect beskytte protected protected
reproduce reproducere reproduced reproduced
contain indeholde contained contained
stretch strække stretched stretched
notice varsel noticed noticed
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links